Software Camp Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19” Działanie 3.7 : Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjent otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Wartość projektu:   23 535,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  23 535,33 zł

logo

Software Camp był Partnerem Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach działania 1.1.1 Platformy Startowe. 

Celem działania było zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoliło na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.