Software Camp Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19” Działanie 3.7 : Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjent otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Wartość projektu:   23 535,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  23 535,33 zł

logo

Software Camp był Partnerem Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach działania 1.1.1 Platformy Startowe. 

Celem działania było zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoliło na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Firma Software Camp realizowała projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w  SOFTWARE CAMP Sp. z o.o.”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00272-10/3-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 552, 78

Korzyści związane z projektem:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie
 • Promowanie zasad CSR wśród wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób zakładających swoje firmy (start upy)
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (procedury eko-biura, wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne, system oszczędzania wody)
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii CSR w 3 obszarach: środowisko naturalne, relacje z personelem, zaangażowanie społeczne
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia usługi
 • Podniesienie standardu świadczenia usług – znacząco ulepszony proces świadczenia usług – innowacja procesu polegać będzie na uwzględnieniu zasad CSR na każdym etapie życia usługi i obejmować będzie swoim zasięgiem wszystkich interesariuszy
 • Obniżenie kosztów świadczenia usług (energooszczędne oświetlenie, system oszczędności wody – wpłynął na niższy koszt obsługi inkubowanych firm)
 • Wykreowanie trwałej zmiany w procesie świadczenia usługi wpisującej się w co najmniej 2 obszary CSR (środowisko naturalne/relacje z otoczeniem – m.in. inkubowane start upy) której efekty zostaną utrzymane co najmniej w okresie trwałości projektu
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

www.programszwajcarski.gov.pl | www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Software Camp wziął udział w misji gospodarczej dla przedsiębiorstw z branży elektronicznej oraz IT/ICT – Tajwan, 8-11 października 2013 r.

Głównym elementem misji był udział w międzynarodowych targach telekomunikacyjnych i informatycznych – TAITRONICS, BROADBAND TAIWAN oraz CLOUD & IOT TAIWAN w Tajpej.

W ramach misji przedstawiciele MSCG uczestniczyli w wydarzeniach takich jak:

 • targi TAITRONICS, BROADBAND TAIWAN oraz Taiwan Int’l Cloud Technology & Internet of Things Show,
 • giełda kooperacyjna (bezpośrednie spotkania polskich i tajwańskich przedsiębiorców, zaaranżowane wcześniej w oparciu o wskazania uczestników misji),
 • seminaria branżowe,
 • seminaria na temat branży IT/ ICT oraz roli Tajwanu jako bramy do rynku chińskiego,
 • wizyta studyjna w Hsinchu Science and Industrial Park (jednym z największych i najdłużej funkcjonujących parków technologicznych na terenie Tajwanu),
 • wizyta w siedzibie Industrial Technology Research Institute (ITRI),
 • wizyta w siedzibie jednej z dużych tajwańskich firm z branży elektronicznej
Firma Software Camp Sp. z o.o. realizowała projekt z Działania 2. 3 A RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

- Nazwa projektu: „Stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw”.
- Nazwę Beneficjenta: Software Camp Sp. z o.o.
- Krótki opis projektu: Celem planowanego projektu jest stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw, co umożliwi wzmocnienie roli instytucji biznesu świadczącej na terenie województwa lubelskiego profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw.
- Numer projektu: 01.13-WND-RPLU.02.03.01-06-021/13

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Software Camp wziął udział w 35 Kongresie Hemisferyczny Latynoamerykańskich Izb Handlowych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej (CAMACOL), który odbył się 2- 5 czerwca 2014 r. w Miami na Florydzie.

Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie. Jego głównym celem było stworzenie szansy na otwarcie nowych perspektywicznych rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu Software Camp miał możliwość zaprezentowania swojej oferty na rynku obu Ameryk, a także nawiązania kontaktów z firmami z USA oraz z Ameryki Łacińskiej, a w dalszej perspektywie zwiększenia wymiany handlowej z tymi krajami.