Przedsiębiorca, którego pomysł został rozwinięty w ramach programu inkubacji oferowanego przez Platformę startową, może ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu.

Konkurs podzielony będzie na jednomiesięczne etapy, obejmujące nabór wniosków, następnie ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW do dofinansowania kwalifikować się mogą następujące rodzaje kosztów:

1) Koszty bezpośrednie:
a) zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych
i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
b) koszty działań informacyjno-promocyjnych,
c) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
– będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
e) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
f) zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji,
g) koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych,
h) koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej;
i) bezpośrednie koszty personelu, do których zalicza się:
– wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi kosztami pracy są: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz wydatki ponoszone przez Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

2) Koszty pośrednie:

a) koszty administracyjne,
b) zakup usług zewnętrznych,
c) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu.

Wsparcie przekazane na koszty kwalifikowalne, o których mowa w pkt. 1) i 2) stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie art. 22 „Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność” rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.