Regulamin Software Camp Sp. z o.o.

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin – Regulamin Software Camp sp. z o.o., który określa ogólne zasady korzystania z obiektu i infrastruktury Budynku biurowego Wynajmującego. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.softwarecamp.pl/regulamin. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy Software Camp sp. z o.o. a Najemcami.
 2. Budynek – nieruchomość stanowiąca własność Software Camp sp. z o.o. znajdująca się pod adresem Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin
 3. Wynajmujący – Software Camp Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie ul. Zana 11a, zarejestrowaną
  w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział KRS pod nr 0000464292,
  NIP 7123279049, REGON 061565789
 4. Najemca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z Wynajmującym, w tym umowę najmu lokalu biurowego, lub przestrzeni coworkingowej (biurka), lub wirtualnego biura, sal konferencyjnych/ szkoleniowych/biznesowych, a także pracownicy i goście Najemcy.

§ 2

SPOSÓB ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM

 1. Najemcy w sprawie funkcjonowania Budynku kontaktują się z pracownikami recepcji firmy Software Camp Sp. z o.o., w szczególności:
  a) przekazują swoje uwagi, opinie, sugestie odnośnie eksploatacji budynku, utrzymania czystości powierzchni wspólnych i otoczenia budynku;
  b) informują o zauważonych usterkach technicznych;
  c) natychmiast informują o sytuacjach awaryjnych.

§ 3

OPIS UDOSTĘPNIANEJ POWIERZCHNI 

 1. Udostępniana powierzchnia zlokalizowana jest w budynku położonym w Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 11a.
 2. Na powierzchnię, o której mowa w ust. 1 składają się:
  a) powierzchnie biurowe;
  b) powierzchnie w openspace;
  c) sale konferencyjne i szkoleniowe
  d) pomieszczenie socjalne;
  e) sanitariaty;
  f) ciągi komunikacyjne;
  g) recepcja
  h) serwerownia.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIONEJ POWIERZCHNI

 1. W ramach Umowy najmu pomieszczeń biurowych (biura) Najemca będzie posiadał:
  a) dostęp do wynajmowanej powierzchni zgodnie z zawartą Umową
  b) wyłączne prawo korzystania z pokoju biurowego wraz z wyposażeniem wskazanym w Umowie
  c) bezpłatny dostęp do sali spotkań (5 godzin w miesiącu)
  d) dostęp do szerokopasmowego Internetu;
  e) dostęp do zaplecza socjalnego;
  f) możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (wydruk, kopiowanie, skanowanie) wg. opłat obowiązującego cennika.
 2. W ramach Umowy korzystania z powierzchni w części openspace (coworking) Najemca będzie posiadał:
  a) nielimitowany dostęp do wynajmowanej powierzchni
  b) wyłączne prawo korzystania z przypisanego biurka, krzesła, szafki na dokumenty oraz kontenera z szufladami;
  c) dostęp do szerokopasmowego Internetu;
  d) dostęp do zaplecza socjalnego;
  e) możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (wydruk, ksero, kopiowanie, skanowanie) wg. opłat obowiązującego cennika.
 3. W ramach korzystania z sal konferencyjnych/szkoleniowych Najemca będzie uprawniony do najmu tych sal na godziny zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie www.softwarecamp.pl
 4. Udostępnienie Najemcy sal konferencyjnych/szkoleniowych odbywa się po uprzedniej rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio u pracownika recepcji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@softwarecamp.pl lub za pomocą panelu klienta w systemie softwarecamp.eu.
 5. Udostępnienie Najemcy sali konferencyjnej/szkoleniowej uzależnione jest od jej aktualnej dostępności. Decydujące znaczenie ma kolejność złożonych rezerwacji.
 6. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 2 dni robocze Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 100% wartości rezerwowanej usługi.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca uprawniony jest do:
  a) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem;
  b) dokonywania zmian służących poprawie funkcjonalności wynajmowanego pomieszczenia po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego
  c) korzystania z ogólnodostępnych mediów energetycznych (woda, energia elektryczna), z poszanowaniem zasad gospodarności.
 2. Najemca zobowiązany jest do:
  a) przestrzegania Umowy oraz Regulaminu;
  b) terminowego regulowania zobowiązań;
  c) dbania o dobry stan wynajmowanej powierzchni oraz przestrzeni wspólnych;
  d) utrzymywania czystości i porządku w swoich i innych pomieszczeniach ogólnego użytku;
  e) przestrzegania przepisów BHP i p. poż.;
  f) niewnoszenia oraz niespożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu w pomieszczeniach biurowych/sali konferencyjnej, na balkonach oraz w całym budynku;
  g) niespożywania gorących posiłków poza specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniem socjalnym, za wyjątkiem ciepłych napojów typu kawa, herbata;
  h) nieodtwarzania głośno muzyki, radia i innych materiałów dźwiękowych zakłócających pracę innym Najemcom.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione w budynku Software Camp przez Najemcę, jego pracowników, kontrahentów lub współpracowników.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wynajmowanych i użytkowanych przez niego pomieszczeniach oraz w ich wyposażeniu spowodowane działaniem Najemcy lub jego pracowników, kontrahentów, gości czy też współpracowników.

§ 6

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemcy zgodnie z Klauzulą Informacyjną dostępną na stronie www.softwarecamp.pl/rodo 
 2. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Wynajmujący udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej.

§ 7

ŚWIADCZENIE USŁUG 

 1. Zakres usług świadczonych przez Software Camp Sp. z o.o. uzależniony jest od treści Umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 2. Ceny usług świadczonych przez Wynajmującego zawarte są w Umowie i Cenniku w stawkach określonych netto (bez podatku VAT). Aktualny Cennik jest dostępny na stronie www.softwarecamp.pl.
 3. Strony mogą w Umowie uzgodnić ceny na określone usługi odmienne od wynikających z Cennika Usług i w takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z Umowy.
 4. W przypadku zwłoki w uregulowaniu płatności przekraczającej 14 dni Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia dalszych usług w ramach Umowy, do czasu otrzymania należnego wynagrodzenia.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty albo szkody powstałe wskutek wystąpienia siły wyższej, stanu nadzwyczajnego, awarii urządzeń biurowych, przerwania dostaw prądu, gazu, wody, braku sygnału telefonicznego, braku łącza internetowego oraz następcze skutki tychże zdarzeń, a także z powodu strajków, zamieszek albo opóźnień lub niewłaściwego wykonywania obowiązków przez inne organy lub podmioty, niezależne od Wynajmującego.
 6. Najem adresu korespondencyjnego na potrzeby siedziby firmy:
  a) umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia usługi oraz otrzymania przez Wynajmującego dwóch (2) kompletnych egzemplarzy Umów ze wszystkimi załącznikami. Każdy egzemplarz musi być parafowany przez Strony na każdej stronie oraz czytelnie podpisany w wyznaczonych miejscach przez osoby umocowane do reprezentacji;
  b) z chwilą zawarcia Umowy Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia i przekazania Wynajmującemu pisemnego pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu korespondencji przychodzącej;
  c) nieprzekazanie w terminie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6 pkt b), zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z nieodebraniem korespondencji kierowanej do Najemcy;
  d) w ramach usługi Wirtualny Adres Wynajmujący zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do Najemcy i jej przechowywania bez otwierania przez okres 30 dni. Po upływie powyższego okresu, w przypadku nieodebrania korespondencji przez Najemcę, Wynajmujący będzie uprawniony do jej zniszczenia na koszt i ryzyko Najemcy;
  e) w ramach usługi eBiuro, eBiuro Plus oraz eBiuro Premium Wynajmujący zobowiązuje się do informowania Najemcy o odebranej korespondencji, począwszy od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy lub następnego dnia roboczego w przypadku odebrania poczty po godz. 12.00, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Najemcę w Umowie. Niezależnie od powyższego, Najemca jest zobowiązany samodzielnie sprawdzać na bieżąco informacje przesyłane przez Wynajmującego o nadejściu korespondencji, drogą mailową na wskazany w umowie adres email Najemcy (w tym folder SPAM), oraz na profilu Najemcy na portalu www.softwarecamp.eu, a w razie niepodania adresu email zobowiązany jest do kontaktowania się z Wynajmującym drogą telefoniczną lub osobiście w godzinach pracy recepcji w celu uzyskania informacji o poczcie przychodzącej. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki wynikłe z utrudnień lub opóźnień związanych z nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego lub łącza internetowego, niedostarczeniem listu przez Pocztę Polską i jej pracowników lub innego operatora pocztowego lub firmę kurierską;
  f) Najemca może odebrać adresowane do niego przesyłki osobiście w siedzibie Wynajmującego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00;
  g) W ramach usługi Wirtualny Adres / eBiuro / eBiuro Plus / eBiuro Premium, Wynajmujący zobowiązuje się do odbioru korespondencji w postaci listów, paczek korespondencyjnych oraz paczek kurierskich o max. wymiarach: 12 cm x 25 cm x 30 cm i max. wadze do 0,5 kg (umożliwiający umieszczenie korespondencji w skrytce pocztowej). Odbiór paczek przekraczających wyżej podane parametry (wymiary lub waga) jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: https://softwarecamp.pl/oferta/cennik-uslugi-dodatkowe/ .
  h) Najemca zobowiązuje się nie kierować pod wskazany adres wynikający z umowy z Wynajmującym przesyłek zawierających materiały niebezpieczne, łatwopalne oraz ulegających szybkiemu psuciu się;
  i) W przypadku przesyłek lub paczek kurierskich o wymiarach większych niż wskazano w ppkt. g) powyżej, uniemożliwiających ich umieszczenie w dedykowanej skrytce pocztowej, Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki pozostawione na recepcji;
  j) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tytułu nieodbierania przez Wynajmującego korespondencji kierowanej do Najemcy;
  k) Najemca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za negatywne skutki powstałe w wyniku nieodebrania w terminie należącej do niego korespondencji, jednocześnie zwalnia Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nieodebrania korespondencji przez Najemcę.

§ 8

DOSTĘP DO BUDYNKU

 1. W dniu podpisania Umowy najmu lokalu biurowego/powierzchni coworkingowej, Najemca otrzymuje jeden komplet kluczy do budynku, kartę dostępu oraz kod do alarmu.
 2. Budynek objęty jest 24 godzinnym nadzorem ochrony, która zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Najemca zobowiązany jest do nieudostępniania kluczy, kart oraz kodów dostępu do budynku osobom trzecim.
 4. Najemca przebywający na terenie Software Camp poza godzinami pracy recepcji zobowiązany jest do przestrzegania Procedury Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do Umowy.
 5. Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu przekazanych kluczy i kart dostępu do budynku.
 6. W przypadku braku zwrotu kluczy lub kart dostępu, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z koniecznością wymiany zamków lub zablokowaniem kodu dostępu karty, zgodnie z Cennikiem:
  a) brak zwrotu kluczy – 250,00 zł,
  b) brak zwrotu karty 150,00 zł. 

§ 9

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie Software Camp zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania alkoholu;
  b) wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
  c) palenia tytoniu;
  d) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  e) wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń;
  f) wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących;
  g) wynoszenia mienia Software Camp poza teren obiektu;
  h) przenoszenia elementów wyposażenia Software Camp poza przeznaczone dla nich miejsca;
  i) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Software Camp;
  j) przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej i grzewczej (przerabianie lub zmienianie zamków drzwiowych wymaga zgody Zarządu Software Camp);
  k) instalowania urządzeń elektrycznych (mikrofalówki, opiekacze, czajniki elektryczne itp.) poza miejscem do tego wyznaczonym (pomieszczenie socjalne);
  l) odstępowania wynajętych pomieszczeń innym osobom lub podmiotom;
  m) używania elektrycznych urządzeń grzewczych bez uzgodnienia tego z Wynajmującym;
  n) używania urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;
  o) umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach na terenie obiektu;
  p) umieszczania w ciągach komunikacyjnych urządzeń i przedmiotów;
  q) prowadzenia działalności handlowej w formie handlu obnośnego;
  r) mycia pojazdów samochodowych na terenie należącym do wspólnoty przy ul. Zana 11a;
  s) przebywania osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, mienia lub zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  t) przebywania osobom nietrzeźwym lub osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających.

§ 10

KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Software Camp udostępnia każdemu Najemcy dostęp do Internetu. Dostęp do Internetu jest nielimitowany, o ile przestrzegane są poniższe zasady.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Internetu, przeglądane, pobierane i wysyłane materiały oraz dane. Wykorzystywanie łącza internetowego do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 3. Nadmierne obciążanie łącza poprzez pobieranie dużych ilości danych jest zabronione. W szczególności dotyczy to danych niesłużących do pracy. Jeżeli pobieranie dużych ilości danych jest niezbędne do pracy Najemcy dopuszcza się to, jednak Wynajmujący może ograniczyć prędkość pobierania i/lub wysyłania Najemcy. Służy to wyłącznie zapewnieniu wygody innym Najemcom.
 4. Software Camp nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego działania łącza internetowego i sieci komputerowej lub za brak dostępu do Internetu. Jednocześnie zapewnia podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych awarii w tym zakresie.

§ 11

 1. Podczas przebywania na terenie Software Camp należy stosować się do uwag i zaleceń Wynajmującego. Ze sprzętu i urządzeń udostępnianych przez Software Camp należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami obsługi znajdującymi się przy danym sprzęcie lub urządzeniu.
 2. Software Camp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub urządzeń.
 3. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w Software Camp należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom recepcji.
 4. Korzystający z usług Software Camp jest zobowiązany do:
  a) utrzymywania czystości;
  b) usunięcia wszystkich materiałów promocyjno-informacyjnych po zakończeniu najmu;
  c) uprzątnięcia pomieszczenia, z którego korzysta;
  d) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 12

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 1. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Software Camp obowiązane są do przestrzegania Regulaminu, umów oraz terminowego regulowania zobowiązań względem Wynajmującego.
 2. Podmioty gospodarcze są zobowiązane w szczególności do:
  a) dbania o dobry stan swojego i innych pomieszczeń Software Camp;
  b) utrzymywania czystości i porządku w swoich i innych pomieszczeniach ogólnego użytku;
  c) przestrzegania przepisów BHP i p.poż.;
  d) zgłaszania wszelkich zauważonych usterek w mieniu Software Camp;
  e) za wszelkie przypadki zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia mienia Software Camp osoba winna ponosi odpowiedzialność materialną. Wartość powstałych strat ustala Software Camp;
  f) podmiot gospodarczy opuszczający najmowane pomieszczenia reguluje obowiązujące go należności i pozostawia pomieszczenie w należytej czystości i porządku;
 3. Wynajmujący dokonuje kontroli stanu zdanego pomieszczenia i mienia.

§ 13

ZABEZPIECZENIE MIENIA

 1. Mienie będące własnością Software Camp, a będące na wyposażeniu podmiotu gospodarczego będącego Najemcą, powinno być ubezpieczone na koszt Najemcy i zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość kradzieży.
 2. Pomieszczenie, w którym chwilowo nie przebywają pracownicy Najemcy powinno być zamknięte.
 3. Po zakończeniu pracy pomieszczenia użytkowane przez Najemcę powinny być zamknięte na klucz.
 4. Najemca przebywający na terenie Software Camp poza godzinami pracy recepcji ma obowiązek przestrzegania PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA która stanowi załącznik do Umowy.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.softwarecamp.pl/regulamin (Regulamin).
 2. Regulamin stanowi integralną cześć́ Umowy, o ile strony w Umowie nie ustalą odmiennie swoich praw i obowiązków. Treść Regulaminu może być w każdym czasie pozyskana, odtwarzana lub utrwalana ze wskazanej wyżej strony internetowej.
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Umowy.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.
 5. Nieznajomość postanowień Regulaminu nie zwalnia od konsekwencji wynikających z niestosowania się do postanowień w nim zawartych.